● dalej: „Regulamin”

§ 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Organizatorem eventu „Stać mnie na więcej” w Gdańsku ( dalej: Event”) jest Spotlight
Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kruczej 50,
00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772084,
posiadająca REGON: 382579633 oraz NIP: 7010907254, o kapitale zakładowym
1.200.000,00 zł (dalej: „Organizator”).
Impreza odbywa się w dniu 28 maja 2023 roku, na terenie Gdańskiej Szkole Wyższej ul.
Biskupia 24B (dalej „Teren Eventu”).
Regulamin jest dostępny na stronie teamx.pl. Postanowienia Regulaminu
obowiązują bezwzględnie wszystkich uczestników Eventu.
Bilet, zakupiony w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży
wskazanych w § 3 ust. 10 Regulaminu, stanowi uprawnienie do wstępu na Teren
Eventu (dalej: „Bilet”).

§ 2

[BEZPIECZEŃSTWO]

Zabrania się wnoszenia i posiadania na Terenie Eventu broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych. Powyższy wykaz nie jest
wyczerpujący. W razie wątpliwości co do danego przedmiotu wnoszonego do Klubu,
Organizator lub pracownik Terenu Eventu zdecyduje czy stanowi on przedmiot
niedozwolony.
Na Terenie Eventu nie będzie prowadzona sprzedaż alkoholu.
W czasie trwania Eventu, na Terenie Eventu obowiązuje bezwzględny zakaz:
podejmowania działań zakłócających przebiegu Eventu,
podejmowania działań zakłócających lub ograniczających udział innych Uczestników
w Eventu, jak np. używania urządzeń, które mogą zagłuszać innym uczestnikom
przebieg Eventu,
wywieszania transparentów, flag, tablic itp. bez uzgodnienia z Organizatorem,
palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych,
niszczenia mienia Terenu Eventu i mienia innych uczestników Koncertu;
zaśmiecania Terenu Eventu;
nagrywania występów artystycznych podczas Koncertu, bez względu na rodzaj
urządzenia,
wpuszczania zwierząt za wyjątkiem psów, które służą osobom niepełnosprawnym
(pies przewodnik),
używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł
o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w
szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym,
politycznym czy seksualnym;
prowadzenia agitacji politycznej,
prowadzenia zbiórek (w tym podpisów), działalności handlowej, zarobkowej,
reklamowej lub promocyjnej bez uzgodnienia z Organizatorem,
zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych i innych urządzeń niezbędnych w
przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Eventu,
wnoszenia i używania deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek,
wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju;
wnoszenia jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga
specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
wnoszenia i używania wskaźników laserowych itp.,
wnoszenia i używania selfie sticków itp.,
wnoszenia leżaków, siedzisk turystycznych itp.,
Organizator będzie utrwalać przebieg Eventu za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk w celach komercyjnych i promocyjnych. Nagrania z Koncertu
(obejmujące także publiczność) będą rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych we wszystkich dostępnych środkach przekazu, w tym w
szczególności przez Internet.
Bezpieczeństwo na terenie Eventu zapewnia Organizator. Wszyscy uczestnicy
Eventu są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych osób, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Regulaminu, jak również
bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony.
Pracownik firmy Spotlight ma prawo do:
ustalenia uprawnień do przebywania na terenie Eventu oraz legitymowania osób w
celu ustalenia ich tożsamości,
wezwania osób do opuszczenia terenu Eventu w przypadku stwierdzenia braku
uprawnień do przebywania na terenie Eventu albo stwierdzenia zakłócania
porządku,
ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub
zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych
osób Policji,
użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub wykorzystania
broni palnej zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418).

§3

[BILETY]

Wstęp na Teren Koncertu przysługuje osobie posiadającej potwierdzenie złożenia
zamówienia, które jednoznaczne jest z zapisaniem się na listę wydarzenia. W
przypadku nabycia zamówienia w formie elektronicznej, należy uprzednio
samodzielnie wydrukować takie zamówienie i okazać go przy wejściu w formie
papierowej.
Każda osoba chcąca uczestniczyć w Koncercie musi przy wyjściu na Teren Koncertu
okazać oprócz zamówienia, także dokument potwierdzający jej tożsamość. Przez
dokument potwierdzający tożsamość należy rozumieć dowód osobisty, tymczasowe
zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub
studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument
potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania
osoby.
Osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 roku życia muszą
posiadać, oprócz zamówienia wejściówki i dokumentu wymienionego w ust. 1
powyżej, także pisemne zezwolenie opiekuna prawnego na samodzielne
uczestnictwo w Wydarzeniu.
Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu na
podstawie zamówienia wejściówki tylko pod opieką osoby dorosłej, która ukończyła
18 rok życia i posiada dokument potwierdzający tożsamość. Opiekun zobowiązany
jest do opieki nad małoletnim przez cały okres trwania Koncertu.
Przebywanie na Terenie Koncertu bez papierowego potwierdzenia zamówienia lub
nieuszkodzonego identyfikatora jest bezprawne. Służba porządkowa może wówczas
wezwać do opuszczenia Terenu Koncertu.
Wejściówki sprzedawane są na stronie internetowej www.teamx.pl.
Organizator może odmówić wstępu na Teren koncertu na podstawie zamówienia
wejściówki zakupionej w miejscach innych niż wymienione powyżej.
Wejściówka po jej nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie.
Wejściówki mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na
zamówieniu..
W przypadku zmiany terminu lub terenu wydarzenia, Bilet zachowuje swoją ważność
i uprawnia do uczestnictwa w wydarzeniu w nowym terminie lub miejscu.
Zakupiona wejściówka na Imprezę nie może być używany do jakichkolwiek celów
komercyjnych i niekomercyjnych osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody
Organizatora.
Kategorie i ceny Biletów:
Bilet standard: 119 zł